Imprint

Profiroll Technologies GmbH
PEE-WEE-Straße 1
04849 Bad Düben
Telefon: +49 (0) 34243 74 - 0
Telefax: +49 (0) 34243 22159
E-Mail: profiroll[at]profiroll.de
Internet: www.profiroll.de

Dyrektor Naczelny: Dr. Stephan Kohlsmann
Dyrektor Naczelny: Jens Wunderlich

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lipsk
Numer rejestracyjny: HRB 149
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z § 27a ustawy o podatku obrotowym: DE 141732934


Treść prezentacji online
Profiroll Technologies GmbH nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności i jakości dostarczanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec firmy Profiroll Technologies GmbH, które odnoszą się do szkód materialnych lub obrażeń ciała wynikających z wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji, są zasadniczo wykluczone, jeżeli nie można udowodnić rażącego zaniedbania firmy Profiroll. Wszelkie wyniki badań na naszej stronie ważne są tylko po potwierdzeniu przez nasz dział obsługi klienta lub dział sprzedaży.
Wszelkie oferty złożone na naszej Witrynie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie są wiążące. Profiroll zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub wycofania części lub pełnej prezentacji online bez uprzedzenia.
To wyłączenie odpowiedzialności jest elementem witryny Profiroll. Jeżeli jakieś części lub zdania niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie odpowiadają już obecnej sytuacji prawnej, nie ma to wpływu na ważność wszystkich pozostałych części.

Linki
W przypadku bezpośrednich i pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych (hiperlinków), które nie są związane z obszarem odpowiedzialności Profiroll Technologies GmbH, odpowiedzialność cywilna istnieje tylko wówczas, gdy Profiroll znała nielegalne treści i była w stanie w ogóle uniemożliwić użytkownikowi dostęp do tych stron internetowych.
Profiroll oświadcza, że w chwili, gdy linki zostały włączone, żadne nielegalne treści nie były widoczne na związanych z nimi stronach internetowych. Profiroll nie ma wpływu na obecny lub przyszły kształt, treść lub autorstwo zewnętrznych stron internetowych i dystansuje się od stron internetowych, które zostały tymczasem zmienione. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków publikowanych przez Profiroll, a także wpisów w księgach gości, forach, farmach linków, liście mailingowej i wszystkich innych formularzach baz danych, do których można uzyskać dostęp i które można zmieniać z zewnątrz.
W przypadku nielegalnych, błędnych lub niepełnych treści, a zwłaszcza szkód powstałych w wyniku korzystania z tych informacji, za odpowiedzialnego uważa się wyłącznie dostawcę danej strony internetowej, a nie publikującego linki do tej publikacji.

Prawa autorskie i obowiązek etykietowania
Profiroll dąży do poszanowania praw autorskich do grafik, dźwięków, filmów i tekstów we wszystkich publikacjach i stara się wykorzystywać własne, stworzone przez siebie grafiki, dźwięki, filmy i teksty lub wykorzystywać wspomniane dokumenty bez żadnych licencji.
Wszelkie publikacje na stronie internetowej Profiroll, które należą do marek lub znaków towarowych chronionych przez osoby trzecie, podlegają bez ograniczeń odnośnym przepisom dotyczącym praw do znaków towarowych i prawom autorskim każdego z właścicieli. Nawet w przypadku zaledwie wspomnienia nie można wyciągnąć wniosku, że znak towarowy nie jest chroniony przez osobę trzecią.Profiroll Technologies GmbH jest właścicielem praw autorskich do wszystkich przez siebie opublikowanych i wykonanych obiektów. Powielanie lub wykorzystywanie tych grafik, dźwięków, filmów lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody Profiroll Technologies GmbH.